Hotel bagayatdar

Restaurant

Ramshej fort

Landmark: Dange Chowk

Nashik / Nasik, Maharashtra