The wok house

NA

Landmark: Dange Chowk

Mumbai, Maharashtra